probele

Probele – 2021

Pe lângă o motivare întemeiată, probele pe care le anexăm și pe care ne întemeiem motivarea cererii, reprezintă un factor decisiv pentru succesul cererii înaintate. Eu obișnuiesc să afirm: ”Într-un fel, orișice cuvânt trebuie însoțit de o probă.”

Potrivit art. 117, alin. (1) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (CPC), Probele în cauze civile sânt elementele de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei.

Multe sunt cazurile când ştim că avem dreptate, însă din lipsa probelor ni s-au respins solicitările.

Pregătirea anexelor necesită 50% din timpul pentru pregătirea unei solicitări, petiții, cereri.

Potrivit art. 119 alin. (1) din CPC, Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, instanţa este obligată să contribuie, la solicitarea părţilor şi altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare, cu excepția cazurilor în care instanța constată că cererea de reclamare a probelor este înaintată în mod neîntemeiat și cu scopul vădit de a tergiversa examinarea cauzei sau proba reclamată este în mod vădit lipsită de pertinență.

Iar, potrivit art. 1191 alin. (1) din CPC, Toate probele se prezintă, sub sancţiunea decăderii, în termenul stabilit de instanța de judecată, în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, dacă legea nu prevede altfel. În cazul prezentării probelor contrar condițiilor prevăzute de lege, judecătorul dispune restituirea acestora printr-o încheiere protocolară.

În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data până la care pârâtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a prezenta aceste probe ulterior (art. 186 alin. (1) din CPC).

Depunerea referinţei este obligatorie, însă în cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pârâtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.

Cu toate acestea, în practică am întâlnit cazuri în care acest aspect s-a luat prea în serios, iar partea opusă a depus o cerere de apel cu 230 de file în anexă, într-o cauză comună de încasare a sumei conform contractului. Astfel, acesta a anexat o sumedenie de acte inutile, care nu au ajutat la examinarea cauzei ci doar au îngreunat procesul de judecată.

probele

De menționat că, toate actele anexate la cererea înaintată urmează a fi certificate în modul corespunzător. Persoana fizică certifică actele anexate sub propria răspundere, prin semnătura personală aplicată pe document, cu aplicarea inscripției: ”copia corespunde cu originalul”, cu indicarea numelui prenumelui persoanei care certifică și a datei la care s-a efectuat certificarea.

Pentru persoana juridică actele pot fi certificate de către conducătorul companiei, în același mod, cu indicarea obligatorie a numelui prenumelui și funcției persoanei care certifică.

Copiile actelor anexate ca probe, pot fi de asemenea certificate de către avocați, notari, executori judecătorești, procurori.

Autor: Morelegal – Olga Moraru