Care sunt obligațiile mele dacă dau în chirie apartament

Ce obligații am dacă dau în chirie apartament-2021

Ce obligații am dacă dau în chirie apartament?

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54 din Codul fiscal, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie proprietate imobiliară, sunt obligate:

 1. să înregistreze contractul de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare (în continuare Contract) la Direcţiile Deservire Fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat în termen de 3 zile de la data încheierii Contractului;
  În cazul deținerii semnăturii electronice înregistrarea Contractului se face electronic prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”
  În cazul în care persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie proprietate imobiliară, nu deţine semnătură electronică pentru înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la Direcţiile Deservire Fiscală din cadrul Serviciului Fiscal Declaraţia-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) superficie a proprietăţii imobiliare (în continuare – Declaraţie-Cerere) – anexa nr.2 la Ordinul SFS nr.622/2018, cu anexarea obligatorie a copiei buletinului de identitate al locatorului/arendatorului şi a copiei Contractului.
  În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, atunci ea poate remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poştal. Data înregistrării Contractului remis prin e-mail se va considera data recepţionării Declaraţie-Cerere.
  Declaraţia-Cerere, după caz, poate fi depusă prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art.244 din Codul fiscal.
  Declaraţia-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat şi conţine următoarele elemente obligatorii:
  – Numele, prenumele, IDNP, adresa, datele de contact (telefon, e-mail) ale persoanei fizice care transmite bunul imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie;
  – Data transmiterii bunului imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie;
  – Termenul Contractului;
  – Datele despre bunul imobil transmis în locaţiune, arendă, uzufruct, superficie (codul cadastral, suprafaţa m2/ha, adresa de amplasare şi categoria bunului);
  Documentele confirmative ce urmează a fi anexate la Declaraţia-Cerere sunt:
  – сopia Contractului;
  – сopia buletinului de identitate a locatorului;
  – сopia buletinului de identitate a locatarului.
  – Valoarea Contractului (în monedă naţională sau în valută) pentru perioada de referinţă (ziua/luna/anul);
  – Numele, prenumele, IDNP persoanei fizice care ia în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie.
  În cazul în care Declaraţia-Cerere se depune de către reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), se vor completa şi datele cu referire la reprezentant.
  În cazul în care contribuabilul (locator/arendator) transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie proprietate imobiliară fără a întocmi un Contract în scris, în Declaraţia-Cerere se va bifa poziţia – “nu este întocmit Contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie” (Anexa nr.2).
 2. Recepționarea Confirmării privind înregistrarea Contractului și a Notei privind cuantumul impozitului lunar din suma Contractului care urmează a fi plătit. Ca urmare a înregistrării Declaraţiei-Cerere, în funcţie de modalitatea de recepţionare, persoanei îi este expediată/înmânată Confirmarea privind înregistrarea Contractului (Anexa nr.3 la Ordinul SFS nr.622/2018) pentru fiecare Declaraţie-Cerere în parte şi Nota privind cuantumul impozitului lunar din suma Contractului care urmează a fi plătit (prin care este informată despre suma impozitului pe venit şi codul IBAN la care urmează a fi achitat impozitul menţionat) (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.622/2018), sau după caz Recipisa privind refuzul înregistrării Declaraţiei-Cerere (Anexa nr.5 la Ordinul SFS nr.622/2018).
  Confirmarea privind înregistrarea Contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii imobiliare se va elibera nu mai tîrziu de cea de-a doua zi lucrătoare din momentul depunerii Declaraţiei-Cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. La solicitarea contribuabilului şi/sau cu acordul acestuia, copia scanată a Confirmării se va remite acestuia de la adresa electronică corporativă a inspectorului responsabil.
 3. Să achite impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea Contractului. În cazul în care valoarea pentru care se transmite bunul în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie este în valută străină, atunci contribuabilul (locator/arendator) are obligaţia să achite impozitul în moneda naţională la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data apariţiei obligaţiei fiscale.
  Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans.
  Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii Contractului, şi aceasta urmează să înregistreze Declaraţia-Cerere la DDF în termen de 3 zile din data încheierii Contractului.
  În cazul în care Contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare începe a produce efecte pe parcursul lunii, obligaţia aferentă impozitului pe venit urmează a fi calculată proporţional perioadei de locaţiune.
  Dacă ultima zi a termenului de înregistrare a Declaraţiei-Cererii sau de achitare a impozitului respectiv este zi de odihnă, atunci termenul expiră în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
  Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130 “Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare”, corespunzător datelor bancare:
  Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
  Codul fiscal: 1006601000037;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: Se generează conform Registrului codurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.
 4. Dacă Contractul a fost reziliat, contribuabilul (locatorul/arendator) urmează să depună Declaraţia privind rezilierea Contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare, la DDF (Anexa 6 la Ordinul SFS nr.622/2018).
  În cazul în care Contractul este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.
  În situaţia în care Contractul se reziliază înainte de termenul prevăzut prin Contract, locatorul urmează să informeze Serviciul Fiscal de Stat prin depunerea, în termen de 3 zile din data rezilierii Contractului, a Declaraţiei privind rezilierea Contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare.
  În cazul în care Contractul este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată, obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu prezentarea Declaraţiei privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare.
  Dacă Declaraţia privind rezilierea contractului se prezintă cu depăşirea termenului menţionat, la calcularea obligaţiei fiscale se va lua în consideraţie perioada de pînă la cea de a treia zi din data rezilierii Contractului.
  Declaraţiei privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare urmează a fi depusă la subdiviziunea Serviciului fiscal de Stat în termen de 3 zile din momentul rezilierii Contractului între părţi.
  În cazul în care la momentul depunerii Declaraţiei-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), superficie a proprietăţii imobiliare de către locator funcţionarul fiscal depistează că Declaraţia-Cererea nu conţine elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declaraţia-Cererea sau reprezentantul legal nu-şi confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistrarea acesteia.

Acestea sunt obligațiile stabilite de legislația fiscală pentru cazul în care  persoanele fizice dau în chirie apartament, pentru mai mult detalii și obligații specifice contractelor de locațiune contactați echipa MoreLegal.

sursa: www.sfs.md